ไอซีทีเตรียมขยาย Free Wi-Fi อีก 10,000 จุดทั่วประเทศภายในมีนาคม 2560

ma2

กระทรวงไอซีกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดิจิตอลมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแผนดังกล่าวมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนดิจิตอลไทยแลนด์ 6 ด้าน อาทิ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ซึ่งทั้งหมดจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน

ma2

และยังเห็นชอบให้กระทรวงไอซีที ขยายโครงสร้างพื้นฐาน Free Wi-Fi 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 30,000 หมู่บ้าน ภายในมีนาคม 2560 ช่วยรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และ นำเนื้อหาสาระทางการศึกษาขยายในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติระหว่างภูมิภาค ที่จะต้องให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง

ที่มา –  krobkruakao Tags ,

© Copyright 2003-2011, All Right Reserved. Flashfly Dot Net : Vivacious Mobile Generation

Related posts

Top