Games articles

Nintendo-Switch

ยอดขาย Nintendo Switch ทั่วโลกทะลุ 10 ล้านเครื่องไปแล้วเรียบร้อย ในช่วงเวลาเพียง 9 เดือน

ยอดขาย Nintendo Switch ทั่วโลกทะลุ 10 ล้านเครื่องไปแล้วเรียบร้อย ในช่วงเวลาเพียง 9 เดือน

Nintendo ประกาศข่าวดีของบริษัทฯ โดยยืนยันว่าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา

Top