Monday, January 25, 2021

Tag: ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณากรณีที่มีการกล่าวหา นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ว่ามีพฤติการณ์ทุจริต ในการจัดทำโครงการจ้างเหมาจัดทำ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News