Sunday, June 26, 2022

Tag: สัมมนาฟรี

สัมมนาฟรี เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า 8 หัวข้อสำคัญเพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

สัมมนาฟรี เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า 8 หัวข้อสำคัญเพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

ทุกวันนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านไอซีทีของไทยกำลังเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและ iT เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ แต่การมีโครงสร้างฯที่ดีอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ การจัดงานสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน,ภาคธุรกิจ,การศึกษา ฯลฯ ได้ตระหนักและสามารถใช้ทรัพยากร iT ได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในอนาคตอันใกล้ ไอที24 ชั่วโมง ครอบครัวข่าว3 และสำนักงาน กสทช. จึงจัดงานสัมมนา “เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า” โดยไอที24ชั่วโมง ครอบครัวข่าว ...