Thursday, December 8, 2022

Tag: AI Business School

Microsoft จับมือ สพธอ. นำหลักสูตร AI Business School มาถึงเมืองไทย ให้ผู้บริหารไทยพร้อมนำองค์กรในยุค AI

Microsoft จับมือ สพธอ. นำหลักสูตร AI Business School มาถึงเมืองไทย ให้ผู้บริหารไทยพร้อมนำองค์กรในยุค AI

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Future Economy and Internet Governance - FEGO) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) นำหลักสูตรระดับโลก AI Business School มาปูพื้นฐานเทคโนโลยี AI ให้ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจระดับสูงในไทยสามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับนวัตกรรม และการผลักดันทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่ยุคแห่ง AI บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผ่านคอร์สอบรมแบบ e-Training ปัจจุบัน ...