Thursday, February 29, 2024

Tag: Airplane Mode

บอกลา Airplane Mode สหภาพยุโรปจะอนุญาตให้ใช้ 5G บนเครื่องบินได้ เริ่มมีผลกลางปีหน้า

บอกลา Airplane Mode สหภาพยุโรปจะอนุญาตให้ใช้ 5G บนเครื่องบินได้ เริ่มมีผลกลางปีหน้า

Airplane Mode เป็นฟีเจอร์สำหรับปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ และเป็นฟีเจอร์ที่ผู้โดยสายทุกคนบนเครื่องบินได้รับคำแนะนำให้เปิดใช้งาน เพื่อไม่ให้รบกวนระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ อาจไม่มีความจำเป็นต้องเปิด Airplane Mode เมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบินอีกต่อไป