Monday, January 18, 2021

Tag: Line Company

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณากรณีที่มีการกล่าวหา นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ว่ามีพฤติการณ์ทุจริต ในการจัดทำโครงการจ้างเหมาจัดทำ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News